อบรมครูพี่เลี้ยง

24 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้มีการจัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา