กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รัหส 59

5 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 เมษายน 2564 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 59 โดยมีอาจารย์ทั้ง 12 หลักสูตรและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาล้ยราชภัฏยะลา