กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลุกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

20 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์ โดยใช้หลักสูตร Extra time และหอพักเป็นฐาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน จังหวัดปัตตานี