ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร SAR ปีการศึกษา 2564ห

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

3. อาจารย์ ดร.สุภาพร จันทรคีรี

 

 ณ ห้องประชุม หูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (3.78)