อบรมลีลาสเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาสุขภาพ

23 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นวิทยากร "อบรมลีลาสเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2665 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเท็ล แอ็นด์ เร็ศซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี