สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Big Cleaning day

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้จัดทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ อาคารครุศาสตร์

แกลเลอรี่