ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาประเภทผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

14 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักศึกษาประเภทผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา STUDENT UNION ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา