สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปันจักสีลัต (นูซันตารอ)

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560  ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาปันจักสีลัต ภาคใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องชมรมปันจักสีลัต ชั้น 1

อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่