อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

21 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี