สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมการแสดงปันจักสีลัต วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2561 ชมรมปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงปันจักสีลัต

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเพ็ญศิริ

แกลเลอรี่