เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ประจำหลักสูตรพลศึกษาเเละสุขศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 he 5th National and International Conference On Islamic Education and Education, Yala Rajabhat University. วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา