ให้ความรู้กีฬารักบี้ฟุตบอลให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรียะลา ณ สนามโรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยชมรมรักบี้ฟุตบอลจังหวัดยะลา เรื่อง ให้ความรู้กีฬารักบี้ฟุตบอลให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรียะลา วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ สนามโรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา