เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง โภชนาการ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง โภชนาการ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา