สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาประชุมวิชาการงานกีฬา ราชมงคลธํญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45

วันที่ 23 มกราคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เข้าร่วมสัมมนาประชุมวิชาการงานกีฬา

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45 " การสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา" ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แกลเลอรี่