เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ และอาจารย์นุสรัน เฮาะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพ ร่วมด้วยเครือข่ายจาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม