โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลความรู้พื้นฐานเบื้องต้น

8 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้กำหนดจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ในกิจกรรม พัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน
และผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘ .๐๐ น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น ๓ อาคาร Student Union