กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนและตัดสินกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาวอลเลย์บอล)

12 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนและตัดสินกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาวอลเลย์บอล)  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉลอง แก้ววิจิตร เป็นวิทยกร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา