สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำขั้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้น

      ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำขั้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ณ สระว่ายน้ำ ๕๐ เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

แกลเลอรี่