โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

21 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬากรีฑาขั้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา