ประเมินSAR ปี60

30 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี่ย อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา