กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 24-507 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา