กิจกรรม เเหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายเเดนใต้

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  สถาบันพัฒนาครูฯร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษาเเละสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรมเเหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายเเดนใต้

ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านยะลา ณ Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา