กิจกรรมซูรอสัมพันธ์ ประจำ ฮ.ศ.๑๔๔๐/พ.ศ.๒๕๖๑

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดักำหนดจักกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเสริมสร้างความสมัคคีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมซูรอสัมพันธ์

โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้