ประชุมเชิงปฏิบัติการ

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยคณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (2562-2564)

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 และเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยมีอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา