โครงสร้างหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

                30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยี         

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

        128

หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า

50

หน่วยกิต

     2.1.1) วิชาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

  1. วิชาบังคับ
 

34

หน่วยกิต

  1. วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

     2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

 

14

หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

78

หน่วยกิต

     2.2.1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

68

หน่วยกิต

  1. วิชาบังคับ
 

56

หน่วยกิต

  1. วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

     2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

     2.2.3) เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

4

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต