รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            ไม่น้อยกว่า

 30

หน่วยกิต

 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า 

  12       หน่วยกิต

 

 

  1. วิชาบังคับ                                              

  10       หน่วยกิต

 

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

 2(1-2-3)

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

Speaking and Writing Skills Development

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(1-2-3)

 

English for Communication and Learning Development

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Melayu for Communication

 

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

Melayu for Communication and Learning Development

2(1-2-3)

2100115

 

2100117

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

English for Communication 1

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

Thai for Careers

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

 

 

 

  1. วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                 

    2       หน่วยกิต

 

2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

Principles of Reading and Writing Thai Words

 2(2-0-4)

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

Development of speaking and reading skills in English

 2(1-2-3)

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

English for Reading and Writing Development

 2(1-2-3)

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน

Basic Melayu

 2(1-2-3)

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

 2(1-2-3)

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน

Basic Arabic

 2(1-2-3)

 

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

English for Communication 2

 2(1-2-3)

 

 

 

                       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

   6       หน่วยกิต

 

 

 

2100112

วิทยาการแห่งความสุข

2(1-2-3)

 

Happiness Study

 

2100113

สุนทรียวิจักขณ์

2(2-0-4)

 

Aesthetics Approach

 

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2(1-2-3)

 

Information for Life Long Learning

 

2100118

ความจริงของชีวิต

2(2-0-4)

 

Truth of Life

 

2100119

การพัฒนาตน

2(2-0-4)

 

Self Development

 

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

2(1-2-3)

 

Aesthetics for Life

 

 

 

 

 

                       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

   6       หน่วยกิต

 

 

 

 

 

2150101

สังคมภิวัตน์

Socialization

2(2-0-4)

2150102

การจัดการทางสังคม

Social Management

2(2-0-4)

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

Life Skills and Public Conscious Mind

2(2-0-4)

2150108

ทักษะในการดำเนินชีวิต  

Skills for Life

2(1-2-3)

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

Life and Thai Culture

 

2(1-2-3)

 

                       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

   6       หน่วยกิต

 

 

 

 

 

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

2(1-2-3)

4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        

Science for the Quality of Life Development

2(1-2-3)

4100103

 

4100108

 

4100109

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน      

Information Technology in Daily Life

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Sports for the Quality of Life Development

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

   128

หน่วยกิต

 

 

                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         

 50     หน่วยกิต

 

 

                      2.1.1) วิชาการศึกษา                                  

  36       หน่วยกิต

 

 

                           1)  วิชาบังคับ                                                   

  34       หน่วยกิต

 

1100201

 

ภาษาและวัฒนธรรม   

Language and culture

3(2-2-5)

 

1101101

ความเป็นครู

Professional Teachers

3(2-2-5)

 

1101202

ปรัชญาการศึกษา

Philosophy  of  Education

3(2-2-5)

 

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Moral and Ethics

2(1-2-3)

 

1101302

 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development

3(3-0-6)

 

1102202

การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Development

3(2-2-5)

 

1102304

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

Learning and Classroom Management

3(2-2-5)

 

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technology for Education

3(2-2-5)

 

1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Educational Measurement and Evaluation

3(2-2-5)

 

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Improvement

3(2-2-5)

 

1105202

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teachers

3(2-2-5)

 

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance

 

2(1-2-3)

 

 

                            2)  วิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า                      

    2  หน่วยกิต

 

1100102

การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Skill Development

2(1-2-3)

 

1100103

มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู

Human Relationship for Teachers

2(1-2-3)

 

1100104

การสอนเพศศึกษา

Sexuality Education

2(1-2-3)

 

1102101

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

Local Curriculum Development

2(1-2-3)

 

1102203   

การนิเทศการสอน

Instructional Supervision

2(1-2-3)

 

 

1103101

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

Utilization of Mass Media in Education

2(1-2-3)

 

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

Adolescent Guidance Psychology

2(1-2-3)

 

 

1108201  

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

Exceptional Child Psychology

2(1-2-3)

 

1109101

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู

Introduction to Recreation for Teachers

2(1-2-3)

 

1109202

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course

2(1-2-3)

 

1109303

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

 

 

 

                      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                         

 

   14       หน่วยกิต

 

1100403

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

1(90 ชั่วโมง)

 

Teaching Practice 1

 

1100404

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

1(90 ชั่วโมง)

 

Teaching Practice 2

 

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

6(540 ชั่วโมง)

 

Practicum 1

 

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(540 ชั่วโมง)

 

Practicum 2

 

 

 

 

                       2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า

 78      หน่วยกิต

 

 

                       2.2.1) วิชาเอก                                 

 68       หน่วยกิต

 

 

                            1)  วิชาบังคับ                                                   

 56       หน่วยกิต

 

1110101

การประถมศึกษา

2(2-0-4)

 

Elementary Education

 

1110202

สมรรถนะและคุณธรรมสำหรับครูประถมศึกษา 

2(2-0-4)

 

Competency and Ethics for Elementary Teachers

 

1110203

ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Reading and Writing Skills in Thai for Elementary  Teachers

 

1110204

สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา       

3(2-2-5)

 

Health and Physical Education for Elementary Teachers

 

1110205

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Work–Oriented Experiences and Technology for Elementary Teachers

 

1110206

ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Music and Drama for Elementary Teachers

 

1110207

ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Art for Elementary Teachers

 

1108302

การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Assessment and Identified of Special Needs for Elementary Teachers

 

 

1110316

ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Thai for Elementary Teachers

 

1110317

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Mathematics for Elementary Teachers

 

1110318

วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Science for Elementary Teachers

 

1110319

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา   

3(2-2-5)

 

Social Studies Religious and Culture for Elementary Teachers

 

1110320

ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

English Language for Elementary Teachers

 

1110321

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Management in Student Development Activities and Life skills for Elementary Teachers

 

1110322

นวัตกรรมการสอนสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Teaching Innovation for Elementary Teachers

 

1110323

การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Social Service Learning for Elementary Teachers

 

1110324

การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม

2(1-2-3)

 

Teaching for Values and Moral Development

 

1110325

การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Elementary Classroom Management

 

1108406

การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Curriculum Development for Persons with Special Needs for Elementary Teachers

 

1108407

การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Teaching Learning Disabilty Persons for Elementary Teachers

 

1108308

การสอนบุคคลออทิสติกสำหรับครูประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Teaching Autistic Persons for Elementary Teachers

 

1110430

ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Research in  Elementary School

 

1110431

การสัมมนาการประถมศึกษา

3(2-2-5)

 

Seminar in Elementary Education

 

 

วิชาเลือก                                                        ไม่น้อยกว่า   12 

หน่วยกิต

1110208

ศิลปะสำหรับเด็ก

2(1-2-3)

 

Art for Children

 

1110209

นาฏศิลป์เบื้องต้น

2(1-2-3)

 

Introduction to Drama

 

1110210

ดนตรีและเพลงสำหรับเด็ก

2(1-2-3)

 

Music and Song for Children

 

1110211

วาทการสำหรับครู

3(2-2-5)

 

Speech for Teachers

 

1110212

โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Recreation Program in  Elementary School

 

1110213

เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถม ศึกษา

2(1-2-3)

 

Remedial Techniques in Elementary School

 

1110214

การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Environmental Management in  Elementary School

 

1110215

การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Guidance for Elementary Teachers

 

1108303

การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Counseling for Parents of Persons with Special Needs in  Elementary School

 

1108304

การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Life Skills  for Persons with Visual Impairments in  Elementary School

 

1108305

การเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Vocation Preparation for Persons with Special Needs in  Elementary School

 

1110326

เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2(1-2-3)

 

Techniques  in Promoting Creative Thinking

 

1110327

การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

3(2-2-5)

 

Production of Creative Education Media

 

1110328

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2-3)

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์หลักสูตร

 

 

Innovation and Information Technologies for Elementary Teachers

 

 

 

1110329

การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา

2(1-2-3)

 

Development of Textbooks and Workbooks for Children in  Elementary School

 

1108409

การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Teaching Communication Skills  for Persons with Special Needs in  Elementary School

 

1108410

ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา*

2(1-2-3)

 

Sign Language for Elementary Teachers

 

 

 

วิชาการสอนวิชาเอก                                          ไม่น้อยกว่า     6

หน่วยกิต 

1110432

พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1    

3(2-2-5)

 

Teaching Behavior in Elementary School Level 1

 

1110433

พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2    

3(2-2-5)

 

Teaching Behavior in Elementary School Level 2

 

 

 

เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า     4

หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              ไม่น้อยกว่า     6  

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของหลักสูตรนี้