จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

1 รูปแบบ     

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

2 ประเภทของหลักสูตร

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

3 ภาษาที่ใช้

     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

4 การรับเข้าศึกษา

      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้


5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว