นักศึกษาได้รับเลือกให้นำเสนองานวิจัย

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นางสาวอามีรา ซา นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน"นวัตกรรมวิชาชีพครู" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากงานวิจัย ผลของการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2