กิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ​ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนรายวิชา1110212 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีอาจารย์อุชุพร  บถพิบูลย์  เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนได้มอบหมายให้นักศึกษาช้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ในวันที่  29 มกราคม 2562