อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาประกอบด้วย  อาจารย์อุชุพร  บถพิบูลย์ ,อาจารย์พุมพนิต  คงแสง และอาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต