ประชุมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

11 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร และเพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ห้องสาขาวิชาการประถมศึกษา (24 – 708) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป