กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62 (สาขาวิชาการประถมศึกษา)

11 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62 (สาขาวิชาการประถมศึกษา)
ในวันที่ 10 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน (24 - 501) ชั้น 5  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา