กิจกรรมการแข่งขันเขียนคำตามคำบอกวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา มรย.วิชาการ 62

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่19 สิงหาคม2562 ด้วยหลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนคำตามคำบอกวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

เนื่องใน งานมรย.วิชาการ 62 จัดขึ้น ณ ห้องเรียนชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่3 ดำเนินการจัดกิจกรรม