“พรจากพ่อ” โดยนักศึกษาชั้นปีที่3

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ด้วยนางสาวฮาซือหน๊ะ กุโน นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประกวด ภายใต้ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง"  โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระราชดำรัสและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยประกวดในชื่อผลงาน : พรจากพ่อ ได้รับรางวัล popular vote ซึ่งเป็นการร่วมทีมจากต่างคณะ คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เเละสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ลิงค์วิดีโอ "พรจากพ่อ"

https://www.youtube.com/watch?v=CNZ0o3Tkwa4&t=39s