มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ)

21 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สาขาวิชาการประถมศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สมฤดี ปาละวัล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา และอาจารย์พุมพนิต  คงแสง  ได้มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ) ให้กับเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา