การสัมมนาการประถมศึกษา ปี4 รหัส 60

21 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยมีอาจารย์ ดร.สมฤดี  ปาละวัล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัมมนา “เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา” รายวิชา 1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา โดยมีอาจารย์พุมพนิตคงแสง เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณครูพรฐิตา  สุยสุทธิ์ จากโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3  อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา