อบรมการเขียนโปรแกรม SCRATCH ในระดับประถมศึกษา

9 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน เพื่อเสริมทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 402) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์อิมรอน  แวมง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์”