ค่ายบูรณาการ ELEM

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยอาจารย์ ดร.สมฤดี ปาละวัล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณาจารย์ในหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ค่ายบูรณาการ ELEM” เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา รู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม และฝึกการเป็นผู้นำ – ผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน และเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา