ห้องพักอาจารย์

6 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้น 7  (24 – 708)  อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา