ห้องทดลองสอน Micro Teaching

6 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นห้องสำหรับให้นักศึกษาทดลองสอน เพื่อเป็นการฝึกหัดก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจริงที่โรงเรียน
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ส่วนหลัง ใต้ห้องประชุมเซอรา