รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

26 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรการประถมศึกษา

คุณสมบัติ

                        1.  จบการศึกษาระดับอนุปริญาทุกสาขาขึ้นไป 

                        2.  มีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

                        3.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  word  Excell และการสืบค้นข้อมูลทาง  Internet   เป็นอย่างดี

 

ระยะเวลาการจ้าง

                        1 ตุลาคม  2560  – 30 กันยายน  2561

 

อัตราเงินเดือน

                        6,000  บาท

 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

                        1.  งานสารบรรณ  รับส่งและลงทะเบียนหนังสือราชการ  งานร่าง  โต้ตอบหนังสือ  นำเสนอแฟ้ม

                        2.  งานเอกสารการพิมพ์   พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง  ถ่ายเอกสาร  อัดสำเนา  ทำรูปเล่ม

 

งานประชุม

                        1.  ทำหนังสือเชิญประชุมและเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม

                        2.  จัดเตรียมเอกสารในการประชุม

                        3.  บันทึกการประชุม

 

งานพัสดุ

                        1.  เบิกจ่ายพัสดุ  ทะเบียนคุมพัสดุ

                        2.  อำนวยความสะดวกในการใช้พัสดุแก่อาจารย์

 

งานประกันคุณภาพ

                        1.  ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร  การเตรียมเอกสารต่าง ๆ  การนำเอกสารขึ้นสู่ระบบ  CHE –QA  Online    และการจัดทำเล่ม  มคอ.7

 

งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

                        1.  การจัดทำ   Wed  site  ของหลักสูตร  ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                        2.  อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร

 

มาตรฐานด้านพฤติกรรม

                        1.  ปฏิบัติงานครงเวลา  สม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย

                        2.  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการทำงาน  มีจิตบริการ  (Service  Mind)

                        3.  ปฏิบัติงานถูกต้อง  รวดเร็ว  เสร็จตามเวลาที่กำหนด

                        4.  มีจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยาการ  พลังงาน  เพื่อลดค่าใช้จ่าย

 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

                        1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  แว่นตาดำ  จำนวน  2  รูป

                        2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  แลสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1  ฉบับพร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ

                        3  สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา  1  ฉบับ  พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ

**รับสมัครถึงวันที่ 29 ก.ย. 2560

**ดาวน์โหนดใบสมัครเอกสารแนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด