ประชุมหลักสูตร

26 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมี อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข อาจารย์สมฤดี ปาละวัล อาจารย์พุมพนิต คงแสง และอาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์ ได้มีการประชุมการประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้) , แผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน และนักศึกษารายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (นักศึกษารหัส 58)  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องหลักสูตรประถมศึกษา ชั้น7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา