ครุศาสตร์เร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาให้กับครูโรงเรียนตชด.

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาให้กับครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ 
วันนี้ (25พ.ค.61) ที่ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาให้กับครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561
โดยมี อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ ประธานหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 101 คน 12 โรงเรียน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีจำนวนนักเรียน ครู และสภาวการณ์ด้านผลสัมฤทธิ์ แสดงให้เห็นความสำคัญของการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและบรรลุภารกิจการให้บริการทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับความร่วมมือกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันให้บรรลุตามแนวพระราชดำริ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบของการพัฒนา ควรมีรูปแบบการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับรูปแบบการเรียนรู้ ครูจะต้องเด่นล้ำในเรื่องเทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ การนำเสนอผลการวิจัยสู่ห้องเรียน เข้าใจในความแตกต่างในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ สามารถกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองได้ รวมทั้งชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ครูยังยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิค วิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ