กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา (ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1)  ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เวลา ๑3.00 น. เป็นต้นไป โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาการประถมศึกษา , นักศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม