ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (2562-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาเข้าร่วมอบรม  ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.นพ.ฉัตรนรินทร์  เมธีกุล เป็นวิทยากร ในการชี้แนะวิธีการจัดทำแผน