ลงพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มี ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา