"รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยมีอาจารย์พุมพนิต คงแสง อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ อาจารย์ ดร.สมฤดี ปาละวัล และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 , ปีที่ 3 พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิรรม "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส และได้รับความรักความปรารถนาดีจากสังคม ที่มอบให้อย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสจากศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โรงเรียนเรียนร่วมและจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดยะลา ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาร่วมนันทนาการมอบความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และขอขอบคุณสิ่งสนับสนุนทุกหน่วยงาน