อบรม “เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19” นักศึกษาชั้นปีที่ 4

28 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนรายวิชา 1110432 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์ ดร.สมฤดี  ปาละวัล เป็นอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รับรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี  แวราแม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19”  ในวันที่ 24 กันยายน  2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ZOOM