การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณอาคารประกอบ1 จะมีการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

 

แกลเลอรี่