โครงการศึกษาดูงานสาขาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

26 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประถมศึกษาตามศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพฯ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์